10 DERSTE 10 SAATTE

 

ÜLKEMİZDE KUR’AN ÖĞRETİMİNDEKİ METOD HATALARI,

EKSİKLİKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

İbrahim TUNÇ / Başimam -Hatip

Yenibosna Selçuk Hatun Camii

Sürekli her şeyin yenilendiği ve zamanın hızla aktığı günümüzde maalesef halkımızın büyük çoğunluğunun hala Kur’an okuyamaması klasik usullerin artık bugüne yeterli gelmediğini ortaya koymaktadır. Son dönemde din eğitimi ile ilgili hızlı gelişmeler; yaş sınırının kalkması, Kur’an-ı Kerimin okullarda seçmeli ders olması, hac – umre adaylarına Kur’an öğretilmesi ihtiyacı ve üniversite mezunlarının veya farklı seviye gruplarının Kur’an öğrenme talepleri metodlarımızı güncellemeyi ve süreyi kısaltmayı elzem kılmıştır.

Kısa sürede kolay, etkin ve verimli bir eğitim-öğretim modeli için yaptığımız çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:

*Kur’an eğitimindeki klasik metot yerine modern, yeni öğretme teknikleri

*Seviyeye göre müfredat ve son derece güncel kitapçıkların hazırlanması.

*Algılamayı kolaylaştırmak için Benzetme, Gruplama, Renk, Simetri, Fotografik hafıza teknikleri vb. özelliklerden yararlanılması.

*Harf ve kelime seçimi ve dizilişlerindeki özensizliklerin giderilmesi

*Kelimelerin uydurma değil Kur’an’dan seçilmiş olması,

*Harekeler öğretilirken kelimeler farklı kalıplarda ve her türlü hareke dizilişi  ile kullanılmış ve mukayeseli kelimeler seçilmiş olması

*İlk derste grup harfler yan yana olması/bölünmemesi; mesela CİM üst satırın sonu, HA diğer satırın başında değilde yan yana olmalı vd.

*Harflerin önce sadece bir şeklinin öğretilmesi.

*Kalın harflerin ezberlenme değil öğretilmesi metodu: misal: badem gözlü harfler kalındır.

*Kullanılan kelimelerde harflerin tamamının homojen kullanılışı. Harekeli okumaya geçilen derste elif baların çoğunda bazı derslerinde 7-8 tane harf hiç kullanılmamaktadır.

*Derslerin doğru sıralanması: Kur’anda tenvinli kelimeler genellikle med’li olduğundan konu olarak medlerden sonra olması vs.

Harflerin tanınması olan ilk ders Elif-Bâ’nın en önemli dersidir. Harflerin şekillerle tanınıp hafızada kalması için özel bir çalışma yapılmıştır. Benzer çalışmalarda harflerin isimlerinde resmin ilk harfi ile harfin isminin ilk harfi eşleştirilmeye çalışılmıştır. Bizim çalışmamızda ise isimle beraber nesnenin  resmi ile de bağlantı kurulmaya çalışılmıştır.Mesela mevcut bir çalışmada Nun Harfinde Nene nin N si denmiştir.Biz ise Nal’ın N si diyoruz yani isimde şekilde Nun’a benziyor.Her harfte bu hususu İsim-cisim çağrışım tablosu çalışmamızla gerçekleştirmeye çalıştık. Alfabede Harfler nokta farkıyla ikili veya üçlü gruplar oluşturmaktadır. 1. Derste 28 harf 16 gurupta toplanmaktadır. Harflerin gruplu öğretilmesi öğrenmeyi büyük ölçüde kolaylaştırıp ezberlemeyi çabuklaştırmaktadır. Bazı elif-balarda grubu oluşturan harflerin biri bir satıra diğeri alt satıra yazılarak gruplar bozulmakta, dolayısıyla bu fark algılamayı zorlaştırmaktadır. Posterli Elif-Bâ da gruplar bölünmediği gibi ders şablonunu dikeyden ikiye böldüğünüzde simetrik olarak iki parçaya da eşit sayıda harf düştüğünü görebilirsiniz. Ayrıca harflerin birleştirilme dersinde de bu grupların  bölünmemesine dikkat edilmiştir.

*Özel ifadelerin kullanımı:Elif-bayı yeni öğrenenlerle birlikte Kur’an okuyanlarda bile Karıştırılan  TE ve YE harflerinde “Te’nin noktası TEpesinde,Ye’nin noktası YErdedir”cümlesi ile bu karıştırmaya çözüm oluşturulmuştur.

*Şematik ve pratik izahlar ve beden dilinden yararlanma: cezimi öğretirken el hareketi ile avuç kapama, Şeddede ise avucu kapama sonra avucu açma.

Zamanın yetiştirilmesi ve sınıfa hakim olunması: Öğretim tekniklerinde bireysel eğitim sisteminden toplu eğitim sistemine uyarlanarak öğrencilerin ders birliği sağlanması ve hocanın ağzından doğru telaffuzunun öğrenilmesi.

Bu sistemle ve metodla  Kur’an eğitiminde hedef kitlenin durumuna göre azami süre, günde 1 ders-1 saat olmak üzere 10 gün, Orta seviyeye göre, günde 2 ders- 2 saat olmak üzere 5 gün, Üst seviyeye göre asgari süre, günde 5 ders-5 saat olmak üzere 2 gündür.

İki günlük program özellikle lise ve üniversitede okuyanlar ile memur veya hafta içi çalışan kimseler için hafta sonu olarak seçilmiş ve “Hafta Sonu Öğren, Ömür Boyu Oku” Programı olarak uygulanmaktadır.

Bu metod, Kur’an eğitimi konusunda 15 yıldır üzerinde çalışılmış ve 5 yıldır yüzlerce hoca tarafından binlerce öğrenciye başarıyla uygulana gelmiştir.

HIZLI ELİF-BA VE POSTERLERİ İLE

KUR’AN-I KERİM ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Elif-ba içeriği 6sayfa açıklama ile 10 ders, 10 saat esas alınarak hazırlanmıştır.  Her ders 1 sayfadır. Her derste ortalama 40 dakika süre için Kur’an’dan 40 kelime seçilmiştir.

Harekeler öğretilirken kelimeler farklı kalıplarda ve her türlü hareke dizilişi ile kullanılmış olup mukayeseli kelimeler seçilmiştir. Tüm harfler, her hareke ile kullanılmış ve tedricilik uygulanmıştır…

Algılama ve hafıza teknikleri kullanılmıştır(Benzetme. Gruplama. Renk, Simetri ve Fotografik hafıza ).Her ders için farklı sayfa rengi kullanılmıştır.

El yazı karakteri ve bilgisayar fontunun her ikisi de kullanılmıştır.

Kur’an okunabilmesi için gerekli tüm konular işlenmiştir.

Yazarak çalışma metodu kalıcı bir öğrenim için vazgeçilmezdir. Yazı elif-bası ile derslerin tamamını silik harflerin üzerinden geçerek yazı da öğrenilebilir.

Şematik açıklamalar ve pratik izahlar içerir.(On,dan öğreniyorum metodu)

Ebadının küçük olması psikolojik olarak kolay öğrenilir duygusu vermektedir.

Bir öğrenci genellikle bir derste bir sayfayı okumayı hedefler. Biz,40 dk derste işlenebilecek ortalama bir sayfada 40 kelime ile birbirine denk 10 sayfada 10 dersi posterli olarak hazırladık. Böylece sınıf, toplu olarak okutulup toplu olarak Kur’an okutmaya başlatılabilir. Ayrıca toplu tekrarlarda yapılabilir. Öğrenciler arasında ders birliği olduğu için birbirine destek olabilir ve geri kalmamak için daha fazla gayret gösterilir. Hoca tek tek okuttuğunda dersleri dinlemenin yetişmediği düşünüldüğünde öğrenciye rastgele birkaç kelime okutarak geçmesine veya kalmasına karar verebilmektedir. Öğrenci bu şekilde Elif-ba’da birçok harfi ve kelime kalıplarını okumadan Kur’an’a geçirildiğinden Kur’an’ı okuyamamakta, bu durumda hoca öğrenciyi yeniden cüze indirdiğinde ise öğrenci demoralize olup kısır döngü yeniden başlamaktadır.

Diğer önemli bir hususta iki şekilde yazılan harflerin, tüm harflerin bulunduğu  ilk şablonda yan yana birarada gösterilmesidir. Çünkü öğrenci henüz harfin ilk şeklini öğrenmemişken hemen yanında ikinci şeklin olması kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Özellikle birinci kutuda elifin yanına kısasının konması ise daha ilk anda şaşkınlık oluşturmaktadır. Kalın harfler konusu da yine tüm harflerin bulunduğu ilk şablonda renkli olarak gösterilmesi aynı sakıncaları beraberinde getirmektedir. Bu sebeplerle Posterli Elif-Bâ’da iki şekli olan harfler ve kalın harfler ayrı ayrı tablolarda gösterilmiştir. Kalın harfler seslendirmede farklı olduğundan ezberlenmesini kolaylaştırmak için üçgen şekli oluşturularak harfler arasında uyum sağlanmıştır. Kaf harfinden başlamanın sebebi Kalın kelimesinde KA çağrışımı yapmasıdır.

POSTERDEN GÖREREK KORO HALİNDE

                              OKUMAYI SÜRDÜRMENİN FAYDALARI

Her öğrenci okumaya iştirak eder, öğrencilerdeki okuma çekingenliği azalır. Böylece öğrencide kendine güven oluşur. Koro halinde okuyuş esnasında her öğrenci hem görerek okumuş hem de öğretmenden dinlemiştir. Öğretmenden gelen doğru sesler telaffuz edildikçe öğrencinin kulak aşinalığı oluşur, hafızasına yerleşir ve hançereye oturur. Metne bakarak toplu okuma öğrencileri hep ders ile meşgul etmiş olur. Kısa zamanda çok öğrenciye bol miktarda okuma ve onlardan dinleme imkânı verme suretiyle öğretmenin işini kolaylaştırır. Okullarda ve camilerde Kur’an eğitiminde en temel sorun, zamanın kısıtlı olması sebebiyle mevcut Elif-ba’lardaki ortalama 30 dersin tamamlanamamasıdır. Öğrenci sayısı da yoğun olduğu için klasik bire bir eğitim ile her öğrenciye dersler de sıra gelmemesi bile muhtemel olmaktadır. 30 derslik elif-balarda öğrencilerdeki öğrenme heyecanı cüzü bitirememe endişesi ile düşük seyretmektedir. Bu durum kurslardaki devamı da etkilemekte, ümitsizlik kursun bırakılmasını tetiklemekte ve yarıda bırakılan eğitim her defasında aynı durumun tekrar etmesiyle kısır bir döngü oluşturmaktadır. 10 ders öğrencide bitirilebilir/varılabilir bir hedef olarak görülmekte ve biran önce Kur’an’a geçme hevesi oluşturmaktadır. Elif-ba bittiğinde de öğrenciye yeni bir heves ve heyecan gelmekte, böylece her daim heyecanın canlı tutulması ve öğrencilerin devamı sağlanmaktadır. Mevcut sistemle farkı: 20 kişilik bir sınıfta 40 dakikalık bir derste birebir eğitim verilirse öğrenci başına 2 dakika düşmekte 38 dakika öğrenci kendi başına kalmaktadır. Bu sistemde ise 40 dakikanın yarısı 20 dakikalık bölümde elif-ba kitabının birebir baskısı olan posterler tahtaya asılarak önce hoca, ardından da talebeler koro halinde dersi defaatle okur. Aralarda koro halinde okuyan öğrencilerden karma olarak birkaç kelime dinleme ile dersin öğrenilip öğrenilmediği kontrol edilir. Sonra tahtadaki poster kullanılarak öğrenciden ders dinlemeye geçilir. Bu uygulama doğru Kur’an okuma ile okutmanın ve yine talebeyi derste zihnen bulundurmanın önemli bir adımıdır. Hocanın öğrencilere okunacak harf ve kelimelerin posterlerde metnini göstererek seslendirmesi, doğru telaffuzu fem-i muhsinden işitmesi hususunda faydalı olacaktır. Böylece tüm ders süresinde her öğrenci aktif olarak derse katılmaktadır. Hocanın anlatacağı bilgiler kitapta yer aldığı için öğrenci not almakla uğraşmayıp tüm dikkatini derse verebilmektedir.

Öğrencilere ders içinde kısa bölümlerde ikili eşleştirme ile birbirlerini dinleme süresi verilmesi de dersin verimi ve talebelerin kendilerini ölçmeleri bakımından yararlıdır. Ders aralarında kavrama seviyesi daha iyi olan öğrencilerin bu hususta zayıf olan arkadaşlarına yardımcı olmaları için eşleştirme toplu olarak ilerleme sağlanmasına yardımcı olur. Öğrencilerin ikili gruplar halinde çalışması ve birbirlerini dinlemelerini sağlayarak en kısa sürede Kur’an’a geçmeleri imkânı bulunmuş olur.

Elif-ba okutulurken harflerin mahreçlerini sûret şekli üzerinden gösterilmesi doğru kavranmasını sağlar. Harflerin mahreç ve telaffuzlarının düzgün öğretilmesinde poster görsellerinden yararlanılır.

Posterler 70 x 100 cm olup sınıf ortamında en arkadaoturan öğrenci dahi rahatlıkla okuyabileceği büyüklüktedir. Posterli Elif-Bâ kitabının tıpkı aynısı özel kuşe kartonların iki tarafına baskı yapılarak, tahtaya asıldığında yansımayı ve yırtılmayı önlemek için iki tarafına da mat selefon kaplatılmıştır. Bununla kısa sürede kolay, etkin ve verimli bir eğitim-öğretim modeli hedeflenmiştir. Eğitimciler için toplu eğitim sisteminde, sınıf gibi ortamlarda tahtaya yaz-sil yerine bu posterler asılarak dersin işlenmesi eğitimcilere büyük kolaylık sağladığı gibi zaman kazandırmakta ve eğitimde de başarı sağlamaktadır.

Müfredatın kısa olması zamandan ve materyal malzemesinden de tasarruf sağlamaktadır.

2.derste fetha bölümünde seçilen 12 kelimede 28 harfin tamamı kullanılmış olup kelimelerin ilk harfleri ses benzerliği olan harflerden oluşturulup renklendirilerek muhakeme gücü oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca üstün bölümündeki kelimelerde 28 harfin hepsi bulunduğu için harflerin harekesi kırmızı renk yapılmış olup amaç üstün yokmuş gibi Sin, Elif, Lam diye okuyarak harflerin karma tablosu olarak kullanılabilmektir. Esre bölümünde genellikle uygulama, seçilen tüm kelimelerde hareke dizilimi Fetha-kesra-fetha olması öğrenmeyi gölgelemekte ve ritmik ezbere dönüştürmektedir. Bu Elif-Bâ’da tüm hareke kombinasyonu mevcuttur. Damme için de aynı durum vardır.

Harflerin birleştirilmesi: Konu resmi olarak vesikalık fotoğraf ile boy fotoğrafı örneği verilmektedir. Ayrıca ilk derste yazdırmanın bu derse büyük katkısı olmaktadır. Öğrenci kurşun kalemle harfi yazdıktan sonra son yazdığı yarım kısmı silgiyle sildirerek harfin başta ve ortadaki şeklini kendi kendine elde edebilmektedir. İlk örneklerde basit birleştirmeler ve aynı sayfadaki harflerden kombinasyon oluşturulmaya çalışılmıştır. Harflerin birden fazla birleştirme şekilleri de kullanılmıştır. Bütün derslerde bu kriterler dikkate alınarak aynı sistem  ile hazırlanmıştır.

10 dersin dağılımı aşağıdaki gibidir.

1.Ders: Harflerin tanınması

2.Ders: fetha, kesra, damme

3.Ders: Cezim ve şedde

Tüm harfler ve temel harekeler öğretildikten sonra birleştirmeler başlamaktadır. Yazım kuralının dışına çıkılarak 4.dersten önce hiçbir harf birleştirilmemiştir.

4.Ders:İlk dokuz harfin birleştirilmesi

Yazım benzerliği sebebiyle Ye ve Nun harfi Be,Te,Se den sonraya çekilmiştir.

5.Ders: orta  on harfin birleştirilmesi

6.Ders:son  on harfin birleştirilmesi

Lamelif’ede özel yer verilmiştir.

7.Ders: Uzatma harfleri

Tüm harf ve harekeler öğretildikten sonra, uzatmadan okuma alışkanlığı yerleştirildikten sonraya konmuştur.Her derste olduğu gibi kalın ve ince harfler orantılı olarak kullanılmıştır.

8.Ders: Diğer uzatmalar (âsar ve fer’i meddler)

9.Ders: Lafzatullah ve Tenvinler

(Kur’anda tenvinli kelimelerin çoğun medli olduğundan uzatma konusundan sonraya konmuştur. )

10.ders: Zamir, sadece iki adet mukatta ve vakıf  ile  Elif-bâ öğretimini tamamlanmaktadır.

(Diğer Elif-Bâlarda olan El takısı bağımsız bir ders olarak ele alınmayıp diğer derslerin içinde örneklendirilmiştir.)
Elif-bâ okuturken harflerin mahreçlerini sistemli bir şekilde gösterilmiş olması Harflerin mahrec ve telaffuzlarının düzgün öğretilmesinde gereklidir.bu sebeple özel Mahreç şeması eklenmiştir.

İlave sayfalar: Harflerin resimlerle çağrışım tablosu, Mahreç şeması, Harflerin asıl isimleri ve mukatta’a tablosu olan sayfalar ders amaçlı olmayıp diğer derslere yardımcı olmak için eklenmiştir.

Mevcut Kur’an-ı Kerimlerin baskısının bir kısmı el yazısı bir kısmı da bilgisayar yazısı olduğundan bu Elif-Bâ da iki yazı karekteri de meczedilerek kullanılmıştır. Bu elifba bilgisayarda yazılmış olsa da özel gayretle bilgisayar yazısında bulunmayan el yazısı karakterleri de eklenmiştir. örnek olarak iki şekilde yazılabilen harfler,cim harfinin cime,mim’e be’ye bitişmesi vd..

ALFABE YAZI ÇALIŞMA SAYFASI: Tek yaprak olarak alfabenin renkli silik harfler olarak yer aldığı çalışmada üzerinden kalemle geçilerek harflerin daha kolay öğrenilmesini sağlar.

YAZI ELİF-BÂ’SI: Yazarak çalışma metodu kalıcı bir öğrenim için vazgeçilmezdir. Okunan ve okunacak derslerde harflerin karşımıza çıkacak ayrık ve birleşik bütün şekillerini bu elifba sayfalarındaki silik harflerin üzerinden geçerek yazmayı da öğretebilirsiniz.                                                                                 Elif-bâ dersinde yazılı çalışma yaptırmanın okumayı öğrenmeye de büyük faydası vardır.

Çalışmalarımızın tamamında algılamayı kolaylaştırıcı hafıza teknikleri (Gruplama, simetri, renk seçimi vb.) kullanılmış olup her biri beş yıldır binlerce öğrenci ile yaklaşık 500 camide görevliler tarafından ve tarafımızdan bizzat uygulanarak geliştirilmiş ve klasik anlayışın üzerine çıkılarak pratik izahlar yapılmıştır.

CAMİ DERSLERİNDE 10 DERSTE, 10 SAATTE

KURAN EĞİTİMİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Sistem ferdi uygulamayı içermekle birlikte genel olarak okullarda olduğu gibi toplu eğitim sistemini esas almaktadır. Cemaat sayısının fazlalığı ve yaş aralığının geniş olması, dikkate alındığında bu amacın gerçekleşmesi için bireysel eğitimden toplu/koro eğitime geçiş bir çıkış yolu olarak düşünülmelidir. Çünkü belirli bir yaşa gelmiş yetişkin insanlar, bireysel eğitimden utanmakta ve çekinmektedir. Ancak toplu eğitime sıcak bakmakta, böylece kişilikleri de rencide olmamaktadır.

HIZLI ve POSTERLİ TECVİD

Tecvid Kur’an öğretiminin ayrılmaz parçasıdır. Karabaş tecvidi esas alınarak konuların tamamı 10 derste toplanmıştır. 10 Ders,10 saat esas alınmıştır. Her ders 1 sayfadır.

Konular önceliği olanlardan başlanmak suretiyle ve önce öğrenilenler, sonra öğrenileceklere temel olacak şekilde sıralanmış ve tüm konuların her harfine yeterli misal verilerek öğrenmeyi kolay kılan misallerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Mesela; 6 izhar harfi için dörder misalden toplam 24 misal verilmiştir. İhfa’ ya 15×3=45 misal verilmiştir. Karabaş tecvidinde Genel olarak her konuya üç’er misal verilerek geçilmiştir. Belki yazıldığı dönemde birkaç misalle konu anlaşılabiliyordu, ancak günümüzde misaller yetersiz kalmaktadır. Konu kısa ve açık bir  şekilde anlatılarak çok kısa cümlelerle formüle edilmiş, nazari tecvid bilgilerinin her birinin çokça örnek ile uygulanması sağlanmıştır.

Birbiri ile bağlantılı konular tek derste toplanarak konu bütünlüğü sağlamış ve mukayese imkanı sunulmuştur. Zengin misal içeriklidir.Tecvit öğretiminde soyut olarak teoriyi anlatmak yerine misaller üzerinde somutlaşarak konunun anlatımı kolaylaştırmıştır.

Tüm konuların her harfine yeterli misal verilmiştir. Misal için başka kaynağa ihtiyaç duyulmaz. Bu yönüyle Tecvidin Elif-Basıdır.

Hızlı tecvid; açık, kolay, kısa günümüz Türkçemize uygun ve anlaşılabilir bir üslupla hazırlanmıştır. Klasik anlayışın üzerine çıkılarak pratik izahlar yapılmış, yeni yaklaşımlar sergilemiştir. İstisnai ve sadece birkaç uygulaması/ örneği olan konularda mevcut tüm misallere yer verilmiştir.

İlave olarak talim çalışma sayfası ve özel mahreç şeması hazırlanmıştır.

Mahreç sıralamasına göre talim çalışma sayfası ilave edilmiştir.

Genel olarak tecvitlerde olmayan vakıf ve benzeri konular da ilave edilmiştir.

POSTERLERİN PROJEKSİYONA GÖRE AVANTAJLARI

*Teknik donanım ve teknik bilgi gerektirmez. Kablo karmaşası ve teknik aksaklıklar olmaz.

*Bilgisayar ve projektör açma kapama süresi en az 6-7 dk sürmekte, bu ise 6-7 derste bir ders kaybı demektir. Posterde zaman kaybı olmaz.

*Projeksiyonda iyi görüntü için loş ortam gereklidir. Bu ise dersi olumsuz etkiler.

Posterler aydınlık ortamda kullanılır. Projeksiyon ile belli bir yere bağlı kalınır.

Cami içi vb. alanlarda askı ayağı ile her yerde kullanılabilir.

*Projeksiyon ve bilgisayar maliyeti yüksektir. Ayrıca Projeksiyonun lamba ömrü sınırlıdır.

Posterlerin maliyeti az ve uzun ömürlüdür.

*Çok sınıflı kurslarda ve camilerde her sınıf için projeksiyon imkanı oluşturmak çok zor görülmektedir. Bir poster setini birden fazla sınıf dönüşümlü olarak kullanabilmektedir.

*Elif-Ba,Tecvid ile Duâ ve Sûre posterleri duvarlara asılarak öğrencilerin devamlı surette gözü önünde kalmasına ve okunmasına imkân vermektedir.

*Posterler rulo yapılarak sarılıp ambalaj olur ve Özel çantası ile muhafaza edilir ve her yere taşınabilir. Bu özelliği her ortamda güvenli ve hızlı kurulabilmeyi sağlar özellikle de hac ve umre zamanında Kutsal topraklara götürülerek hacılara ve umrecilere Kur’an öğretilebilir.

Bu yazılı anlatımın uygulaması ve sözlü olarak detaylı video anlatımı www.elif-ba.org web sayfasında yer almaktadır.

 

4 comments

  1. nagihan dedi ki:

    bu 10 derslik dökümanı istesem nasıl temin edebilirim..yardımcı olurmusunuz

  2. veli karaca dedi ki:

    Merhabalar ben Antalya da oturuyorum sizin videoların tamamına veya derslerine nasıl katılabilirim. Ders vidolarının olduğu bir DVD vb bir kaynağınız var mı?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir